Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 01 (01) 2021

Cập nhật ngày: 20/06/2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 01 (01) 2021 –

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Mô hình và thể chế chính quyền đô thị trong xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam: chìa khoá vàng để cất cánh kinh tế

TS. Lê Thị Chiên, TS. Ngô Khắc Sơn - Bước chuyển trong nhận thức của Nguyễn Ái Quốc khi gặp được Bản sơ thảo Luận cương của V.I.Lênin trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc

ThS. Thạch Kim Hiếu - Hồ Chí Minh với việc tiếp thu các giá trị trong tư tưởng của Khổng Tử

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, ThS. NCS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Quang - Đấu tranh bảo vệ những giá trị cốt lõi trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

TS. Đỗ Văn Thắng - HVCH. Phạm Vũ Tài - Hồ sơ điện tử với việc nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng trong thời đại 4.0 hiện nay

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

 

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

TS. Nguyễn Văn Thắng- Văn hóa và lối sống đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa - nhìn từ góc độ liên kết xã hội

 

KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Cơ sở khoa học của việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo

PGS. TS. Lê Quang Minh - Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trong kỷ nguyên số

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

Bản in