Nguyễn Thị Vân

Cập nhật ngày: 01/11/2021

TS. Nguyễn Thị Vân

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Email: n.tvan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện
1. Một số điểm mới trong chính sách tôn giáo của Đảng ta thể hiện trong Nghị quyết 25 “Về công tác tôn giáo”, Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2006, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
2. Một số vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở quận 3, TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Từ tháng 01 – 12 năm 2010, Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài
3. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua thực tiễn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1), Từ tháng 1-2016 đến tháng 12 -2016), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm đề tài

- Các bài viết đăng trên tạp chí
1. Phát huy vai trò gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 1-2007, Tạp chí Phát triển nhân lực
2. Di sản cách mạng Tháng Mười và bước phát triển mới của nước Nga, 4-2007, Tạp chí Phát triển nhân lực
3. Nâng cao chất lượng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, N2 (6) 2008, Tạp chí Phát triển nhân lực
4. Triết học Mác –Lênin với công cuộc đổi mới ở Việt Nam, 4-2008, Tạp chí Phát triển nhân lực
5. Một số đặc điểm tình hình dân số nước ta hiện nay, 2-2010, Tạp chí Phát triển nhân lực
6. Thực hiện dân chủ cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay, N 9 (01) 2010, Tạp chí Đại học công nghiệp
7. Hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác hồ: Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa quốc tế vô sản, 3-2011, Tạp chí Phát triển nhân lực
8. Quyền con người gắn với quyền dân tộc – quan điểm nhất quán trong 03 bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt Nam, 4-2012, Tạp chí Phát triển nhân lực
9. Một vài ý kiến về quy định chế độ kinh tế trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, 6-2013, Tạp chí Phát triển nhân lực
10. Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, 3-2014, Tạp chí Phát triển nhân lực
11. Công tác tôn giáo ở Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Số 89 (5) 2014, Tạp chí Cộng sản
12. Đại thắng mùa Xuân 1975 và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, 2-2015, Tạp chí Phát triển nhân lực
13. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, 1-2017, Tạp chí Phát triển nhân lực
14. Những điểm đáng ghi nhận và bài học kinh nghiệm trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1, Thành phố HCM, Số 141 (9/2018), Tạp chí Cộng sản
15. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ nữ, 10-2019, Tạp chí Phát triển nhân lực
16. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – kim chỉ nam cho công tác cán bộ nữ của Đảng ta, Số 950 (9-2020), Tạp chí Cộng sản
17. Ph.Ăngghen về nguyên nhân bất bình đẳng giới trong gia đình và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam hiện nay, Số 3(03) 2021, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Di chúc Bác Hồ với công tác đào đạo, sử dụng, bố trí cán bộ nữ, (2009), Hội thảo khoa học cấp thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức.
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, (5/2014), Hội thảo khoa học cấp thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Học viện Cán bộ tổ chức.
3. Đại thắng mùa xuân 1975 và sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, (2015), Hội thảo khoa học do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.
4. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, (2016), Hội thảo quốc tế giữa Học viện Cán bộ và Trường chính trị thủ đô Viên chăn.
5. Di sản Cách mạng tháng Mười và bước phát triển mới của nước Nga, (2017), Hội thảo khoa học của Học viện chính trị khu vực II tổ chức.
6. Vận dụng các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chứa đựng trong tác phẩm Đường Cách mệnh chứa đựng trong tác phẩm Đường Cách mệnh vào giảng dạy lý luận chính trị, (2017), Hội thảo khoa học cấp thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM và Học viện Cán bộ, tổ chức.
7. Phát huy vai trò của người giảng viên LLCT trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận học viên, sinh, (2018), Hội thảo khoa học của Trường Chính trị Tỉnh Long An
8. 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, (2019), Hội thảo KH cấp tỉnh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
9. Hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đền chủ nghĩa quốc tế vô sản, (2021), Hội thảo KH cấp tỉnh “An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

- Các sách, tài liệu học tập:
1. “Tập đề cương bài giảng” (Chương trình sơ cấp lý luận chính trị) (Chủ biên), (2014), Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tài liệu học tập “Chính trị học đại cương” (Chủ biên), (2019), Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thành tích đã đạt được
- Giáo viên dạy giỏi - chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 05 năm liên tục.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh năm 2012, 2018, 2020;
- Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố năm 2012.

Bản in