Nguyễn Thị Hà

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Nguyễn Thị Hà
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.tha@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. “Đảng bộ quận Bình Thạnh lãnh đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (2010 đến nay), (12/2014), Đề tài khoa học cấp Học viên - Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
2. “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh”, (11/2015), Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị” - Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
3. “Những điểm tương đồng và khác biệt của công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào”, (4/2016), Hội thảo “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” - Học viện Cán bộ TP. HCM và Trường Chính trị Hành chính Viêng Chăn
4. “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần yêu nước của người chiến sĩ cộng sản Trần Văn Giàu trong xây dựng và bảo vệ thành phố hiện nay”, (9/2016), Hội thảo “Người chiến sĩ cộng sản trung kiên Trần Văn Giàu” – Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
5. “Quan điểm về Đảng trong tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay”, (8/2017), Hội thảo “Giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách Mệnh với việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh” – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Học viện Cán bộ TP. HCM
6. “Lười học tập lý luận chính trị - Biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên”, (9/2017), Hội thảo “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở An Giang hiện nay – Thực trạng và giải pháp” – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
7. “Vận dụng sáng tạo Cách mạng Tháng Mười Nga trong xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân ở Việt Nam”, (11/2017), Hội thảo “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng Việt Nam hiện nay” – Học viện Chính trị khu vực II
8. “Thực trạng, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lười học tập lý luận chính trị - biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”, (3/2018), ISBN: 978-604-962-092-8, Hội thảo “Vai trò của Trường Chính trị trong việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” – Trường Chính trị Tiền Giang – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
9. “Gắn lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính trong đội ngũ giảng viên trẻ hiện nay”, (10/2018), ISBN:978-604-962-377-6, Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay” - Trường Chính trị tỉnh Bình Phước – Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
10. “Vấn đề đạo đức cách mạng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh”, (6/2019), Hội thảo “50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
11. “Vấn đề đoàn kết trong Đảng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, (8/2019), Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh 50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang – Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
12. “Giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, (12/2020), ISBN: 978-604-73-7400-7, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Di chúc Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
13. “Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh vể “gắn lý luận với thực tiễn” trong nghiên cứu, giảng dạy trung cấp lý luận chính trị - hành chính của đội ngũ giảng viên trẻ tại Học viện Cán bộ TP. HCM”, (2020), Bảo tàng TP. HCM và Học viện Cán bộ TP. HCM
14. “Tự học, tự nghiên cứu – nhiệm vụ quan trọng đối với học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh”, (2020), Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang
15. “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng - bài học từ thực tiễn cách mạng Việt Nam”, (4/2021), Tạp chí khoa học phát triển nhân lực
16. “Chất lượng học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên chính quy tại Học viện Cán bộ TP. HCM”, (3/2021), Đế tài khoa học cấp Học viện

Thành tích đã đạt được
- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 – 2020
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố năm 2020
- Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố năm 2021

Bản in