Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (ThS. Nguyễn Thị Ngọc)

Cập nhật ngày: 23/11/2021

Các bài viết khác