Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 34

Cập nhật ngày: 30/09/2020
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 34

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 34 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Nguyễn Trọng Chuẩn – Văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước

Hoàng Chí Bảo – Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền

Đặng Hữu Toàn – Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Trần Hồng Lưu – Quan niệm Hồ Chí Minh về việc nâng cao năng lực thẩm mỹ toàn  diện cho con người

Bùi Thị Phương Thùy – Giáo dục, đào tạo với việc phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

Trương Thị Hiền - Những giá trị tư tưởng của học thuyết C.Mác về đất đai và được vận dụng trong Văn kiện khóa XI của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước hiện hành

Nguyễn Mạnh Bình - Góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp 1992

Vũ Thị Mai Oanh - Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và một nền dân chủ ngày càng rộng mở ở Việt Nam

Phạm Ngọc Lợi - Phát huy vai trò của các tổ chức quần chứng trong  công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên ở thành phố  Hồ Chí Minh

Lê Thị Linh Trang - Hành vi lệch chuẩn của thanh niên hiện nay - những vấn đề cần quan tâm

Hoàng Thu Trang - Phương pháp “nêu gương” trong tư tưởng giáo dục của Khổng tử và sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh

Nguyễn Việt Hùng, Trần Hải Hà - Đảng bộ Hoàng Long - Hoàn Vũ, điểm sáng trong công tác đảng tại doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài

Mai Thị Hồng Hà – Một số suy nghĩ về giải quyết kết hợp tăng tưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

Bản in