Đỗ Thị Liên

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Đỗ Thị Liên
GIẢNG VIÊN
Email: d.tlien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Vai trò của kiểm huấn viên trong quá trình thực hành thực tập của sinh viên ngành công tác xã hội, (2021), Hội thảo: Thực hành, thực tập công tác xã hội: kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam do Trường Đại học KHXH&NV tổ chức, ISBN: 978-604-73-7995-8
2. Sự cần thiết của nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, (2021), Hội thảo: Phát triển nghề công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay do Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức.
3. Hoạt động tiếp công dân tại thành phố Hồ Chí Minh qua đánh giá cụ thể chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), (2021), Hội thảo: Tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn do Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức.
4. Tìm hiểu mô hình công tác xã hội bệnh viện của một số quốc gia trên thế giới và một vài gợi mở cho Việt Nam, (2020), Hội thảo: Công tác xã hội trong bệnh viện - Đề tài NCKH cấp cơ sở của ThS. Đoàn Khắc Hưng.

Bản in